11

วิดีโอแนะนำโรงเรียน

 

 

 

         ประกาศ : งานโรงเรียนการศึกษาดรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557

ประกาศ : รับสมัครนักเรียนศึกษาต่อระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา และ รับทำอัลอะกีเกาะฮ์ส่วนละ 2,000 บาท1

โรงเรียน ธรรมมิสลาม ท่าอิฐ มูลนิธิ

โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ มูลนิธิ

โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ มูลนิธิ
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียน ธรรมมิสลาม ท่าอิฐ มูลนิธิ
ที่ตั้ง
ที่ตั้ง เลขที่ 41/3 หมู่ 7 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 

โทรศัพท์

Fax

02-924-6642,02-961-1478

02-9246-565

โรงเรียน.ธรรมมิสลาม ท่าอิฐ.........ตั้งอยู่ในเขต/อำเภอปากเกร็ด .... ลักษณะของชุมชนเป็นชุมชนประเภทบ้านพักอาศัย ชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีร้านค้าประเภทโชวฺห่วย ร้านอาหาร เป็นชุมชนที่มีสภาพเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองปานกลาง มีสถานที่สำคัญโดยรอบโรงเรียนได้แก่ ศาสนสถาน มัสยิดท่าอิฐ  สุเหร่าสวน สุเหร่าแดง โรงเรียนสอนศาสนาได้แก่โรงเรียนดารุ้ลอามาน  สถานศึกษาสังกัด สพฐ. จำนวน...3... แห่ง ได้แก่ โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา โรงเรียนวัดเชิงเลน ดรงเรียนวัดบางบัวทอง  และสถานศึกษาสังกัด สช. จำนวน...1... แห่ง ได้แก่โรงเรียนท่าอิฐศึกษา  เป็นต้น
อาชีพของประชากรในชุมชน  ได้แก่ เกษตรกรรม ประมง รับราชการ รับจ้าง ธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย ฯลฯ ส่วนประเพณีและศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นได้แก่ การจักรสาน  โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ  ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์ให้สามารถนำนักเรียน ออกไปศึกษาเรียนรู้และนำมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
แหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาได้แก่ ห้องสมุดประถมและมัธยม ฯลฯ  ห้องคณิตศาสตร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติสาสนกิจประจำวัน ห้องศิลปะ ห้องการงานอาชีพ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องภาษาอังกฤษ ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ สวนเกษตร ห้องโสตศึกษา ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องพลศึกษา และห้องแนะแนว

                               แหล่งการเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาได้แก่  มัสยิดท่าอิฐ  โอท็อปตำบลท่าอิฐ (การทำเนื้อแดดเดียว การจักรสานเส้นพลาสติก)

 

                                                                                                              

เอกลักษณ์ประจำโรงเรียน

  สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

รูปเดือนเสี้ยว     หมายถึง    คุณธรรมนำชีวิต
รูปอะตอม         หมายถึง    คุณภาพชีวิต
รูปหนังสือ      หมายถึง    พระมหาคัมภีร์ทางศาสนา ซึ่งเป็นธรรมนูญของชีวิต

 

สีประจำโรงเรียน

.   สีฟ้า       หมายถึง       ความกว้างไกล   
  สีขาว        หมายถึง        ศาสนา

อักษรย่อโรงเรียน ธ.ท.

ปรัชญาของโรงเรียน 

คุณธรรมนำหน้า    วิชาการเป็นเลิศ      ก่อเกิดเทคโนโลยี        สร้างสิ่งดีสู่สังคม

 

สถานที่ภายในโรงเรียน

  • 1 อาคารเรียนต่างๆในโรงเรียน
    • 1.1 อาคารเรียน1 มี 4 ชั้น
    • 1.2 อาคารเรียน 2 มี 4 ชั้น
    • 1.3 อาคารเรียน 3 มี 4 ขั้น

อาคารต่างๆภายในโรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ มูลนิธิ

  

แผนผังคร่าวๆของโรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ

เนื่องจากภายในเรียนมีอาคารเรียนอาคารประกอบเป็นจำนวนมาก จึงขอแบ่งกลุ่มอาคารออกเป็น 3 กลุ่ม ตามตำแหน่งและความสำคัญ ดังนี้

กลุ่มอาคารเรียน

กลุ่มอาคารเรียน เป็นกลุ่มที่มีความสำคัญสูงสุด เพราะเป็นห้องเรียนของทุกระดับชั้น ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

 
 
 

 

บริเวณต่างๆในโรงเรียน

           

                 ความภาคภูมิใจของพวกเราชาวธรรมมิสลาม ท่าอิฐ

                                    นางสาวสาลีนี มามุ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประเภทปัจสิละ

                           Link เพื่อนบ้าน

                                      กระทรวงศึกษาธิการ

                                     

                                     

 

 

โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ
THAMMISLAM TAIT SCHOOL
41/3 หมู่ที่ 7 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์02-924-6642และ02-961-1477-78 ,โทรสาร 02-924-6565